UVODE SE KOVID PROPUSNICE

Zbog pogor{anja epidemiolo{ke situaci­je uvode se kovid pro­pus­nice, koje }e va‘iti isklju~ivo za ugos­titeljske objek­te gde lju­di borave u zatvorenom pros­toru i to posle 22 sata, odlu~eno je na dana{njoj sed­ni­ci republi~kog Kriznog {taba. Kovid pro­pus­nice po~e}e da se pri­men­ju­ju od sub­ote, 23. okto­bra. Pre­mi­jer­ka Srbi­je, Ana Brn­abi}, rekla je posle sed­nice da se zbog nepo{tovanja mera i nead­ek­vatnog reago­v­an­ja krenu­lo u poo{trenu kon­trolu i istak­la je da }e Vla­da Srbi­je na sutra{njoj sed­ni­ci usvo­ji­ti ure­d­bu kojom }e biti mogu}e da pravno lice, pre­duzetnik ili orga­ni­za­tor doga|aja ima­ju pra­vo da na ulazu u ugos­titeljske objek­te uz kovid pro­pus­nice tra‘e i doku­ment sa fotografi­jom na uvid. Pre­mi­jer­ka je pojas­ni­la da u kovid pro­pus­nice spada­ju potvrde o pri­man­ju druge, odnos­no tre}e doze vakcine, s tim {to ser­ti­fikat nije val­i­dan uko­liko je od pri­man­ja druge pro{lo vi{e od 7 mese­ci, odnos­no uko­liko posle tog peri­o­da nije priml­je­na tre}a doza antikovid vakcine. Pro­pu­si­ca­ma se tako|e sma­tra­ju neg­a­ti­van PCR test ne star­i­ji od 72 sata, neg­a­ti­van anti­gen­s­ki test, koji je val­i­dan 48 sati ili potvr­da o prele‘anom kovidu u prethod­nih 7 mese­ci. Za strance je val­i­dan EU kovid ser­ti­fikat, kao i seti­fikati durgih zemal­ja sa koji­ma Srbi­ja ima pot­pisan spo­razum. Gra|ani }e mo}i da poka‘u kovid ser­ti­fikat u papirnom obliku ili na mobil­nom tele­fonu. Na dana{njoj sed­ni­ci med­i­cin­s­ki deo [taba pono­vo je pred­lozio privre­meno zat­varan­je, ali tak­va odlu­ka nije done­ta jer nije bilo kon­sen­zuza, rekla je pre­mi­jer­ka Brnabi}.