POČINJE REALIZACIJA PROJEKTA ”PRISTOJAN POSAO ZA PRISTOJAN ŽIVOT” 20102021

Udru‘enje gra|ana ”Osve‘enje” danas je u Grad­skoj upravi Pirot orga­ni­zo­va­lo prezentaci­ju pro­jek­ta ”Pris­to­jan posao za pris­to­jan ‘ivot” namen­jen mar­gin­al­i­zo­van­im gru­pa­ma stanovni{tva.