O JABUCI I U UČIONICI 20102021

Za jabuku ka‘u da je kralji­ca vo}a, upra­vo zbog toga koliko je zdra­va. O zdravoj hrani u~e i |aci O[ ”8. sep­tem­bar”. U~enici II/1 odel­jen­ja posled­njih nedel­ja posvetili su bro­jne ~asove jabu­ci.