JOŠ 100 ZARAŽENIH U OKRUGU, PREMINULA JEDNA OBOLELA OSOBA

Reg­istrovano je jo{ 100 obolelih od covid‑a 19 u okrugu, a jed­na oso­ba pre­minu­la je od posled­i­ca virusa. Najvi{e poz­i­tivnih je Piro­ta, virus je potvr|en kod 63 osobe, iz Dim­itro­vgra­da je 14 novozara‘enih, iz Babu{nice 11, a iz Bele Palanke 12. Epi­demi­olozi pro­cen­ju­ju da je broj zara‘enih i do 4 puta ve}i od bro­ja reg­istrovanih slu~ajeva. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci je 49 obolelih. Jedan paci­jent je trans­porto­van u KC Ni{. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 328 pre­gle­da, od toga 88 prvih, dok je u ambu­lan­ti za decu obavl­jeno 107, a 46 je prvih. Vakcinu pro­tiv korona virusa do sada je prim­i­lo 36.648 gra|ana, dve doze prim­i­le su 35.234 osobe, a tre}om je vakcin­isano 10.310 osoba. 

Preminu­lo 58 obolelih, reg­istrovano 7.745 zaraženih u Srbi­ji

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je 58 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, a reg­istrovano je 7.745 poz­i­tivnih. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­rane su 24.984 osobe. Na bolni~kom le~enju je 6.708 obolelih, a na res­pi­ra­toru su 273 pacijenta.