DR ZEC: TRUDNICE MOGU DA SE VAKCINIŠU 20102021

Nas­tavl­ja se i imu­nizaci­ja pro­tiv kovi­da. Lekari pozi­va­ju na vakci­naci­ju. Dileme ima me|u odre|enim kat­e­gori­ja­ma gra|ana. Mogu li trud­nice da se vaknici{u pro­tiv korone ?