”MUMULJ” U SELEKCIJI INTERFER‑a 19102021

Reporta‘a nov­inarke TV Pirot Van­je Mijalkov ”Mumulj — ra|anje umet­nos­ti” u zvani~noj je selek­ci­ji ovogodi{njeg, 26. Inter­na­cionalnog fes­ti­vala reprota‘e i medi­ja INTERFER Zlat­na Nika. U selek­ci­ji su i reporta‘e kole­ga iz nacional­nih, ali i inos­tranih medija.