EDUKACIJA I ĐAKA I NASTAVNIKA OŠ DUŠAN RADOVIĆ 19102021

U O[ ”Du{an Radovi}” u min­ulih dese­tak dana odr‘ana su dva sem­i­nara za u~itelje i nas­tavnike. [kola }e orga­ni­zo­vati i niz aktivnos­ti usmerenih na nenasil­no pona{anje.