UDRUŽIVANJE JOŠ JEDNA FORMULA USPEHA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

ZIP cen­tar za mlade-biz­nis inku­ba­tor orga­ni­zo­vao je jo{ jed­nu radion­icu za pre­duzetnike. Ova edukaci­ja bila je namen­jnea ‘ena­ma u ovoj oblasti. Radion­i­ca je odr‘ana u Ugov­ornoj okru‘noj privred­noj komori Pirot.