TRAFIKING GLOBALNI DRUŠTVENI PROBLEM

Trgov­ina ljudi­ma je glob­al­ni dru{tveni prob­lem. O prob­le­mu je potreb­no da se gov­ori stal­no. Poseb­no se o tom gov­ori svakog 18. okto­bra — na Evrop­s­ki dan borbe pro­tiv trgovine ljudi­ma.