TONČIĆ: INSPEKTORI KONTINUIRANO SPROVODE KONTROLU PRIMENE EPIDEMIOLOŠKIH MERA

Zbog nepo{tovanja propisanih epidemiolo{kih mera oko 50 tr‘nih cen­tara i hiper­mar­ke­ta je ka‘njeno u Srbi­ji. Pri­me­na mera kon­tinuira­no se sprovo­di i u Pirot­skom okrugu, ka‘e na~elnica Dra­gana Ton~i}.