PRVI UGOVORI ZA ENERGETSKU SANACIJU DOMAĆINSTAVA URUČENI GRAĐANIMA DIMITROVGRADA

Prve ugov­ore za ener­get­sku sanaci­ju doma}instava u Srbi­ji dobili su gra|ani Dim­itro­vgra­da. Ugov­ore su gra|anima uru~ili pot­predsed­ni­ca Vlade Srbi­je i min­istar­ka rudarst­va i ener­getike Zorana Miha­jlovi}, na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i} i predsed­nik op{tine Dim­itro­v­grad, Vlad­i­ca Dimitrov.