MIHAJLOVIĆ: SRBIJA STABILNA U ENERGETSKOJ KRIZI

Ceo svet potre­sa ener­get­s­ka kriza, a ona poga|a i Srbi­ju. Na{a zeml­ja je sprem­no do~ekala rast cena na svet­skom tr‘i{tu, ka‘e min­istar­ka rudarst­va i ener­getike Zorana Miha­jlovi}. Isti~e da Srbi­ja ima dovoljno ener­gena­ta i da cene za gra|anstvo osta­ju iste.