ZVANIČNO POČELA GREJNA SEZONA, SISTEM RADI VEĆ SEDAM DANA

Gre­j­na sezona u Piro­tu po~ela je zvani~no danas i traja}e do 15.aprila naredne godine. Sis­tem u Ener­gani Sen­jak funkcini{e nes­metano, ka‘e direk­tor Toplane Bratislav ]iri}.