U PIROTU SUBVENCIJE ZA 39 NOVIH PREDUZETNIKA

Posta­ti pre­duzetnik u doba pan­demi­ja poseb­na je hrabrost. Na takvoj hrabrosti danas su ~esti­tali gradona~elnik Piro­ta I direk­tor­ka Fil­i­jale NSZ u Piro­tu koris­nici­ma ovogodi{njih sub­ven­ci­ja za samozapo{ljavanje. Pot­pi­si­van­jem ovih ugov­o­ra ost­varen je ovogodi{nji grad­s­ki Lokalni akcioni plan zapo{ljavanja.