U OKRUGU JOŠ 73 POZITIVNE OSOBE, PREMINULO DVOJE OBOLELIH

Na korona virus poz­i­tivne su jo{ 73 osobe u okrugu, a dvo­je obolelih je pre­minu­lo u Op{toj bol­ni­ci Pirot, saop{teno je iz ZZJZ. U izve{taju Zavo­da se navo­di da je od ukupnog bro­ja reg­istrovanih 40 poz­i­tivnih iz Piro­ta, 17 iz Dim­itro­vgra­da, 6 iz Babu{nice I 10 iz Bele Palanke. Epi­demi­olozi pro­cen­ju­ju da je broj zara‘enih I do ~etiri puta ve}i od bro­ja potvr|enih slu~ajeva. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci su 52 paci­jen­ta. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 307 pre­gle­da, od toga 97 prvih, dok su u ambu­lan­ti za decu u De~jem dis­panzeru obavl­je­na 93 pre­gle­da, a 39 je prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja se kategori{e kao vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u katas­tro­fal­nu. Vakcinu pro­tiv korona virusa do sada je prim­ilo 36.425 oso­ba u okrugu, sa dve doze vakcin­isane su 35.083, a tre}u je prim­i­la 9.801osoba.

U Srbi­ji Covid-19 potvrđen kod 6.424 osobe, pre­minu­lo 50 pacijenata 

Korona virus odneo je jo{ 50 ‘ivota, a reg­istrovane su 6.424 poz­i­tivne osobe, navo­di se u posled­njem pre­seku Min­istarst­va zdravl­ja. Na korona virus testi­ra­no je 21.545 oso­ba u posled­n­ja 24 sata. Na res­pi­ra­tori­ma je 289 pacijenata.Ukupno je hos­pi­tal­i­zo­vano 6.657 oso­ba.