POVEĆAVA SE ČLANSTVO SRPSKE DESNICE U PIROTU

Srp­s­ka desni­ca u pirot­skom par­la­men­tu ima dva odborni­ka. Lid­er ove stranke Mi{a Vaci} nas­tavl­ja sa obi­laskom Srbi­je. Navo­di da ova stran­ka ne delu­je samo u Beogradu ve} i u svim mes­ti­ma {irom dr‘ave.