ETNO MREŽA NA KORAK DO KOLEKTIVNOG ŽIGA

Udru‘enje Etno mre‘a pokrenu­lo je ini­ci­ja­tivu za dobi­jan­je kolek­tivnog ‘iga,koje }e pomo}i ‘ena­ma, proizvo|a~ima traidi­conal­nih rukotvo­rina a se bol­je afirmi{u na tr‘i{tu. @ig }e biti garan­ci­ja da je prozivod autenti~an, kvalite­tan I pouzdan.