VAKCINACIJA I PROTIV KORONE I SEZONSKOG GRIPA

Lekari i dal­je apelu­ju na po{tovanje mera pre­ven­ci­je, ali i imu­nizaci­ju. Nas­tavl­ja se vakci­naci­ja pro­tiv kovi­da, a nared­nih dana po~inje i vakci­naci­ja pro­tiv sezon­skog gri­pa. Za okrug 6.000 doza vakcine pro­tiv gripa.