TIGAR AD UČESTVOVAO NA BEOGRADSKOM SAJMU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

Danas se zavr{ava Me|unarodni sajam naoru‘anja i vojne opreme, koji se odr‘ava na Beograd­skom saj­mu svake druge godine. Pokrovitelj saj­ma je Min­istarst­vo odbrane, a suor­ga­ni­za­tor kom­pani­ja „Jugoim­port SDPR“. Pro­gram speci­jal­nih name­na na Saj­mu, pred­stavi­la je i kom­pani­ja Tigar ad.