PREDSTAVA ”ŽIVI SU, NIJE SMEŠNO” PRED PIROTSKOM PUBLIKOM

Pozori{na pub­li­ka u Piro­tu imala je pri­liku da sino} pogle­da komad ”@ivi su, nije sme{no”, pred­stavu u kopro­duk­ci­ji Puls teatra iz Lazarevca i Region­alnog pozori{ta Novi Pazar.