PIROT DOBIO CENTAR ZA POMOĆ I PODRŠKU PORODICI

Usluge soci­jalne za{tite su potreb­ni­je u vreme pan­demi­je, a uslovl­jene su i dru{tveno-ekonomskom situaci­jom. Nove usluge u ovoj oblasti u Piro­tu uz podr{ku pro­gra­ma Swiss PRO! Otvoren je Cen­tar za pomo} i podr{ku porod­i­ci. Vred­nost pro­jek­ta je 14.729 dolara, a u~e{}e gra­da je 1.845 dolara, ka‘u iz KLER‑a.