KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD JOŠ 85 OSOBA U OKRUGU

Covid-19 potvr|en je kod jo{ 85 oso­ba u okrugu — 50 oso­ba je iz Piro­ta, 9 iz Dim­itro­vgra­da, 12 iz Babu{nice i 14 iz Bele Palanke, navo­di se u izve{taju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Pre­minule su tri obolele osobe u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Na le~enju u ovoj ustanovi trenut­no je 51 paci­jent, a jedan je trans­porto­van u kru{eva~ku Kovid bol­nicu. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 342 pre­gle­da, od toga 90 prvih, dok je u De~jem dis­panzeru obavl­jeno 96 pre­gle­da. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u katas­tro­fal­nu, navo­di se u izve{taju Zavo­da. Obuh­vat vakci­naci­jom je 51,8 pos­to. Vakcin­isano je ukup­no 36.416 gra|ana, dve doze prim­i­la je 35.041 oso­ba, a tre}om su vakcin­isane 9.642 osobe. 

U Srbi­ji 6.786 poz­i­tivnih, pre­minule 54 obolele osobe 

U Srbi­ji je reg­is­to­vano 6.786 poz­i­tivnih na korona virus, a od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 54 osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma od posled­njeg pre­se­ka testi­ra­no je 22.710 oso­ba. Na res­pi­ra­toru je 286 paci­je­na­ta, dok su hos­pi­tal­i­zo­vane 6.643 obolele osobe.