GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RAZMATRAO EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU

Na sed­ni­ci Grad­skog {taba za vanredne situaci­je raz­ma­trana je epidemilo{ka situaci­ja, prob­le­mi u radu zdravstvenih ustano­va, imu­nizaci­ja stanovni{tva i orga­ni­zaci­ja obra­zovnog pro­ce­ca u {kola­ma. U saop{tenju [taba se navo­di da je od po~etka epi­demi­je najve}i broj obolelih, hos­pi­tal­i­zo­vanih i umr­lih oso­ba. Navo­di se da je od po~etka okto­bra Grad Pirot u crvenoj zoni sa pro­cen­jen­im najve}im ste­penom rizika od preno{enja virusa. Zdravstvene ustanove u gradu rade pod velikim pri­tiskom. Broj pre­gle­da Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja na dnevnom nivou je preko 300, a u Kovid ambu­lan­ti De~jeg dis­panz­era dnevno se pre­gle­da oko 120 dete­ta. Zbog bolesti odsut­no je 8 lekara Doma zdravl­ja, a u Op{toj bol­ni­ci Pirot 16 zdravstvenih rad­ni­ka. [tab je raz­ma­trao i pred­log anga‘ovanja volon­tera oko trija‘e paci­je­na­ta u ambu­lan­ta­ma. Obuh­vat stanovni{tva imu­nizaci­jom u gradu je 54,5 pos­to, saop{tava [tab. Jedan od pred­lo­ga je i orga­ni­zo­van­je mobilne ekipe za imu­nizaci­ju. ^lanovi [taba su dobili zadatak da raz­motre mogu}nost real­izaci­je ovog pred­lo­ga. Kad je re~ o radu {kola, [tab na nedeljnom nivou predla‘e mod­ele nas­tave za sve {kole na podru~ju gra­da, ka‘e se, pored osta­log, u saop{tenju Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. ^lanovi [taba za vanredne situaci­je apelu­ju na gra|ane da ima­ju razumevan­ja i str­pljen­ja u ovoj te{koj situaci­ji i isti~u da je neophod­no da se ubrza pro­ces vakci­naci­je.