USPEŠNA REALIZACIJA PROJEKTA AGRI EKO 13102021

Jedan od pro­jeka­ta koji relaizu­je Zip cen­tar je Agri eko koji se relizu­je preko ERASMUS Plus pro­gra­ma, a re~ je o pro­jek­tu koji se bavi preduzetni{vom u poljoprivre­di. Nedavno su pred­stavni­ci Zip cen­tra iz Piro­ta borav­ili u Turskoj gde je odr‘an sas­tanak svih part­nera na pro­jek­tu.