ULAGANJE U SELO RSOVCI 7 MILIONA DINARA 13102021

U selu Rsov­ci, bi}e ulo‘eno oko 7 mil­iona dinara za sanaci­ju mos­ta, rekon­struk­ci­ju {kole i obnovu zadru‘nog doma, rekao je za Tele­viz­iju Pirot zamenik gradona~elnika Milo{ Coli}. Sva sred­st­va, obezbe|ena su iz bud‘eta grada.