“SVE NESREĆNE PORODICE LIČE NA SREĆNE PORODICE” 13102021

Pozori{te je tu da zabavi, ali i da pita i bavi se prob­lemi­ma dru{tva. Tema novog koma­da Nar­o­dnog pozori{ta Pirot je prob­lem samoubis­ta­va me|u tinejd‘erima. Pred­sta­va je pre­mi­jer­no odi­grana sino}.