REGISTROVANO JOŠ 79 POZITIVNIH NA COVID-19 U OKRUGU 13102021

Reg­istro­vno je jo{ 79 poz­i­tivnih na korona virus u okrugu — 47 oso­ba je iz Piro­ta, 15 iz Dim­itro­vgra­da, 13 iz Babu{nice i 4 su iz Bele Palanke, navo­di se u dana{njem izve{taju Zavo­da. Stru~njaci pro­cen­ju­ju da je broj zara‘enih tri do ~etiri puta ve}i nego {to se reg­istru­je. Pre­minule su dve obolele osobe u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Na le~enju u ovoj ustanovi trenut­no su 53 paci­jen­ta, a jedan je trans­porto­van u kru{eva~ku Kovid bol­nicu. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 284 pre­gle­da, od toga 55 prvih, dok je u De~jem dis­panzeru pre­gledano 98 dece. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u katas­tro­fal­nu, navo­di se u izve{taju Zavo­da. Obuh­vat vakci­naci­jom je 51,8 pos­to. Vakcin­isano je ukup­no 36.358 oso­ba, dve doze prim­i­lo je 34.988 gra|ana, a tre}om je vakcin­isano 9.407.

U Srbi­ji još 6.699 zaraženih, pre­minu­la 51 osoba 

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja korona virus potvr|en je kod 6.699 gra|ana, a od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la je 51 oso­ba u posled­n­ja 24 sata. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja na koron­avirus testi­ra­no je 22.314 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 288 paci­je­na­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 6.597 osoba.