PRIJEMNI ISPIT ZA NOVI SMER NA ATVS 13102021

Okto­bar je mesec kada po~inje nova akadem­s­ka god­i­na. I nas­ta­va na visokim {kola­ma i fakul­te­ti­ma prilago|ava se aktuel­noj situaci­ji. Na odseku Akademi­je tehni~ko-vaspita~kih studi­ja u Piro­tu orga­ni­zo­van je pri­jem­ni ispit za upis na osnovne strukovne studi­je na novom smeru — Poslovno infor­ma­cioni sistemi.