U PIROTU SE FORMIRA DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO 12102021

Na pragu je formi­ran­je Dobro­voljnog vatro­gasnog dru{tva u Piro­tu. Trenut­no ima 10 pri­pad­ni­ka, a do kra­ja naredne godine tre­ba­lo bi da ima jo{ toliko ~lano­va i da zvani~no po~ne sa radom. U Piro­tu je ovak­vo civil­no dru{tvo funkcionisa­lo do 2015. godine.