U OKRUGU JOŠ 120 POZITIVNIH NA KOVID19 12102021

U okrugu je virus korona potvr|en kod jo{ 120 oso­ba od kojih su 92 iz Piro­ta, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. U Op{toj bol­ni­ci le~i se 55 obolelih od korone. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 3 osobe u ovoj ustanovi. 

U Srbi­ji sko­ro 7.000 novozara‘enih

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod 6.930 gra|ana od 23.660 testi­ranih. Pre­minule su 53 osobe. Na bolni~kom le~enju je 6.591 oboleli. Na res­pi­ra­tori­ma je 269 pacijenata.