U LABORATORIJI POKRETA L.O.M SAVETOVANJE O DISCUS HERNIJI 12102021

U Lab­o­ra­tori­ji pokre­ta L.O.M. orga­nizu­ju se bespla­tana save­to­van­ja i tren­inzi za decu i odr­lasle o pre­ven­tivi za nas­tanak dis­cus herni­je. Koje su najbol­je metode i kako ubla‘iti bolove u koliko do|e do dijag­nos­tiko­van­ja ovog stan­ja, u nared­nim minutima.