NEOPHODNO REGULISANJE KORITA NIŠAVE RADI SPREČAVANJA IZLIVANJA 12102021

Ni{ava se izlila na poljoprivred­no zemlji{te u Poljskoj R‘ani. Pre­ma re~ima Srete­na Savo­va, neophod­no je da se reka vrati u kori­to i da se ure­di bedem za{tite.