CENA GREJANJA ISTA DO KRAJA GODINE 12102021

Po~etak gre­jne sezone bila je tema dana{njeg kolegi­ju­ma direk­to­ra javnih preduze}a i gradona~elnika Piro­ta Vladana Vasi}a koji je odr‘an je u Ener­gani Sen­jak. Vasi} je u obra}anju medi­ji­ma rekao da je za deset god­i­na rada Ener­gane, u ~iju je izgrad­nju i funkcionisan­je ulo‘eno mno­go nov­ca, znat­no unapre|en sis­tem daljin­skog gre­jan­ja u Pirotu.