ZZJZ: POTVRĐENO 89 NOVOOBOLELIH OD KORONA VIRUSA U OKRUGU

ZZJZ Pirot ju~e i danas potvr­dio je jo{ 89 novooolelih od korona virusa u Pirot­skom okrugu ( Pirot 31, Dim­itro­v­grad 22,Babu{nica 17 i Bela Palan­ka 19). ^etiri osobe su pre­minule od posled­i­ca kovid infek­ci­je. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja u dane viken­da obavl­jeno je 295 pre­gle­da od kojih 161 prvi i 134 kon­trol­na. U de~ijoj kovid ambu­lan­ti u De~ijem dis­panzeru obavl­je­na su 117 pre­gle­da od kojih 48 prvih. Raste broj hos­pi­tal­i­zo­vanih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot od kovid infek­ci­je le~i se 55 bolesni­ka. Najvi{e iz Piro­ta 35. Epi­demi­ološ­ka situaci­ja u okrugu pro­cen­ju­je se kao vanred­na sa prelaskom u katastrofalnu.