RASTE CENA GASA, U PIROTU BEZ PROMENE CENA GREJANJA

Da li je gas­na kriza u Evropi na pomolu? Cena ovog ener­gen­ta ve} je posku­pela, najavlju­je se da }e biti jo{ ve}a. Iz vrha dr‘ave ka‘u da je u Srbi­ji sta­bil­no snab­de­van­je gas­om. Ovaj ener­gent koristi i Grad­s­ka toplana u Piro­tu.