OTVORENA IZLOŽBA ”ČAROBNA ŠUMA” BOJANE NIKOLIĆ

U Galer­i­ji ”^edomir Krsti}” otvore­na je izlo‘ba ”^arob­na {uma” akademske slikarke Bojane Nikoli}. Izlo‘bu ~ini postavka sli­ka i objek­ta koja obilu­je koloritom.