NARODNA BIBLIOTEKA PIROT USPEŠNA U DIGITALIZACIJI GRAĐE

Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot uspe{na je u dig­i­tal­izaci­ji gra|e. Bro­jni naslovi, dos­tup­ni su na saj­tu ove ustanove.