ZZJZ: POTVRĐENO 99 NOVOOBOLELIH OD KORONA VIRUSA 08102021

ZZJZ Pirot potvr­dio je jo{ 99 novoobolelih od korona virusa u Pirot­skom okrugu ( Pirot 55, Dim­itro­v­grad 13, Babu{nica 13 i Bela Palan­ka 5). Na osnovu epidemiolo{kih ispi­ti­van­ja pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih tri do ~etiri puta ve}i. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja 7. okto­bra obavl­jeno je 306 pre­gle­da od kojih je 91 prvi. U de~ijoj kovid ambu­lan­ti u De~ijem dis­panzeru obavl­jeno je 112 pre­gle­da od kojih je 40 prvih. Raste broj hos­pi­tal­i­zo­vanih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot od kovid infek­ci­je le~i se 50 bolesni­ka. Najvi{e iz Piro­ta, 34. U posled­n­ja 24 sata pre­min­uo je jedan paci­jent od posled­i­ca kovid infekcije. 

Jo{ 6.401 novozara‘eni u Srbi­ji od korona virusa 

Od 21.119 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata na korona virusa poziv­na je 6.401 oso­ba, saop{tava min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­minu­lo je 49 oso­ba. Na bolni~kom le~enju su 6.584 osobe, na res­pi­ra­toru je 279 osoba.