UDRUŽENJE ”STARA PLANINA” OBELEŽILO 25 GODINA RADA 08102021

Ekolo{ko udru‘enje ”Stara plan­i­na” prezentaci­jom svo­jih aktivnos­ti i real­i­zo­vanih pro­jeka­ta obele‘ilo je 25 god­i­na pos­to­jan­ja. Ka‘u da su pred nji­ma novi izazovi.