SVE TEŽA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA 08102021

Sve te‘a epidemiolo{ka situaci­ja na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga, stru~njaci pozi­va­ju na vakcinaciju.