POETSKO ‑FILOZOFSKO VEČE TEODORA LORENČIČA 08102021

U DK klubu sino} je odr‘ano poet­sko — filo­zof­sko ve~e posve}eno poez­i­ji Teodo­ra Lore~i~a, posled­njeg pes­ni­ka Jugoslav­i­je, kako sam za sebe ka‘e.