IDUĆE GODINE REKONSTRUKCIJA ”BELE MAČKE” I IZGRADNJA ZELENE PIJACE 08102021

Lokalna samoupra­va Piro­ta u sarad­nji sa Zavodom za za{titu spomeni­ka kul­ture iz Ni{a, radi na ure|enju kom­plek­sa ”Bela ma~ka” u kome }e biti Muzej }ili­marst­va. Radi se i pro­jek­t­no tehni~ka doku­mentaci­ja za izgrad­nju zelene pijace.