ZZJZ: POTVRĐENO 90 NOVOOBOLELIH OD KORONA VIRUSA 07102021

ZZJZ Pirot potvr­dio je jo{ 90 novooolelih od korona virusa u Pirot­skom okrugu ( Pirot 55, Dim­itro­v­grad 13, Babu{nica 11 i Bela Palan­ka 11). Na osnovu epidemiolo{kih ispi­ti­van­ja pro­cen­ju­je se da je broj zara‘enih tri do ~etiri puta ve}i. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja 6.oktobra obavl­jeno je 312 pre­gle­da od kojih su 94 prva. U de~ijoj kovid ambu­lan­ti u De~ijem dis­panzeru obavl­je­na su 83 pre­gle­da od kojih je 47 prvih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot od kovid infek­ci­je le~e se 44 bolesni­ka. Jedan paci­jent je preminuo,a jedan bolesnik trans­porto­van je u Kovid bol­nicu Kru{evac.

Potvr|eno 6.978 oso­ba poz­i­tivnih na COVID — 19 

Danas je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno jo{ 6.978 oso­ba na COVID 19 od 22. 978 testi­ranih gra|ana. Pre­minu­la je 51 oso­ba. Na bolni~kom le~enju je 6.579 paci­je­na­ta, na res­pi­ra­torim­i­ma 282 osobe.