RADOVI NA IZGRADNJI KUPALIŠNOG KOMPLEKSA ODVIJAJU SE PLANIRANOM DINAMIKOM 07102021

Radovi na izgrad­nji otvorenog kupali{nog kom­plek­sa u naselju Sen­jak, odvi­ja­ju se plani­ra­nom dinamikom. I investi­tor , lokalna samoupra­va Piro­ta i izvo|a~ rado­va fir­ma Sib invest iz Ni{a, zado­voljni su me|usobnom saradnjom.