OD DANAS TOPLE PROBE RADIJATORA 07102021

Koris­ni­ci daljin­skog sis­tema gre­jan­ja, tokom popod­nevnih sati mogu da o~ekuju tople radi­ja­tore. Po~inju tople probe.