MUZIČKA ŠKOLA OBELEŽILA 19 GODINA RADA 07102021

U OM[ ”Dr Dragutin Gostu{ki” obele‘en je Dan {kole. Ove godine za upis u prvi razred konkurisa­lo je vi{e od 100 mali{ana, a upisano je 60 prva­ka. Uprkos pan­demi­ji, nisu izostali uspe­si u~enika na takmi~enjima tokom pro{le {kolske godine.