U OKRUGU JOŠ 70 ZARAŽENIH KORONOM, PREMINULO 7 OSOBA

Od posled­i­ca virusa korona pre­minu­lo je 7 oso­ba u Op{toj bol­ni­ci Pirot. Kovid je potvr|en kod jo{ 70 oso­ba u okrugu od kojih je 41 iz Piro­ta, 11 iz Bele Palanke i po 9 iz Dim­itro­vgra­da i Babu{nice. U pirot­skoj bol­ni­ci le~i se 38 paci­je­na­ta obolelih od korone: 24 iz Piro­ta, 8 iz Babu{nice, 3 iz Dim­itro­vgra­da, 2 iz Bele Palanke i 1 iz Beograda. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanred­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u katas­tro­fal­nu, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Doda­ju, pove}avaju se kumu­la­tivne stope obolelih. Sve lokalne samouprave su u crvenoj zoni.

U Srbi­ji jo{ 7.150 zara‘enih koronom

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod jo{ 7.150 oso­ba od testi­ranih sko­ro 24.000 lju­di. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 50 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 6.530 obolelih od korone. Na res­pi­ra­tori­ma je 278 pacijenata.