PREDSTAVLJENI REZULTATI RADA INSPEKCIJA U PRETHODNA TRI MESECA 06102021

S pove}anjem bro­ja obolelih od Kovi­da vi{e je i nalo­ga o izo­laciji, re~eno je pri­likom saop{tavanja rezul­ta­ta rada republi~kih inspekci­ja u prethod­na tri mese­ca. Ne jen­ja­va ni epi­demi­ja afri~ke kuge kod divljih svin­ja. Pet lovi{ta u okrugu progla{eno je zara‘enim ovom bole{}u.