KNJIGA “NAJJUŽNIJE PLAVO” NOVO IZDANJE ARHIVA 06102021

U izdan­ju Istori­jskog arhi­va u Piro­tu iz {tampe je iza{la knji­ga pub­li­ciste Tomis­la­va G. Panajotovi}a “Najju‘nije pla­vo”, kao drago­ceno svedo~anstvo na{e novi­je istori­je. Re~ je o dru­gom, dop­un­jenom izdan­ju pub­likaci­je Koali­ci­ja zajed­no za Pirot Naju‘nije pla­vo, objavl­jene 2011. godine.