KAKO POSTATI E- GRAĐANIN ? 06102021

Da li znate š{ta zna~i biti e‑Gra|anin? Ako ste vozač~ku dozvolu produž‘ili online i dobili je na kuć}nu adresu, ako ste dete elek­tron­s­ki upisali u vrti}ć ili š{kolu, ako ste se pri­javlji­vali za vakci­naci­ju preko por­ta­la e‑Uprava, svakako ste na putu da to postanete. Dig­i­tal­izaci­ja kao deo reforme javne uprave donosi e‑Gra|anina kao slede}ći korak. Istra‘živali smo, kako nam ide na tom putu.